เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

 

 
พล.ต.สนิธชนก  สังขจันทร์ รอง ผบ.นรด. (1) และคณะ ตรวจเยี่ยมการสอบภาคทฤษฎี นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3 ศูนย์สอบ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี เมื่อวันที่ 3 ธ.ค. 61 พล.ต. สุดยอด พรมแก้ว รอง ผบ.นรด. (2) และคณะตรวจเยี่ยมการสอบภาคทฤษฎี นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3 ศูนย์สอบ โรงเรียนรักษาดินแดน ศูนย์การนักศึกษาวิชาทหาร เมื่อวันที่ 3 ธ.ค. 61
พล.ต.ทวีพูล  ริมสาคร เสธ. นรด. และคณะ ตรวจเยี่ยมการสอบภาคทฤษฎี นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3 ศูนย์สอบ โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย เมื่อวันที่ 3 ธ.ค. 61 พล.ท.ปราการ ปทะวานิช ผบ.นรด. เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร พิเศษ รุ่นที่ 37 ณ บก.รร.รด.ศศท. เมื่อ 25 ต.ค. 2561
พล.ต.ไตรจักร์  นาคะไพบูลย์ ผบ.ศศท. เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศล ถวายเป็นพระราชกุศล ครบรอบ 2 ปี วันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ ห้องเรียน 305 รร.รด.ศศท. เมื่อ 13 ต.ค.61 พล.ต. ไตรจักร์ นาคะไพบูลย์ ผบ.ศศท. เป็นประธาน การประชุมเจ้าหน้าที่และมอบนโยบายการสอบภาคทฤษฎี นศท.ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ห้องเรียน 305 รร.รด.ศศท เมื่อ 13พ.ย.61
พ.อ. นิธิ รัตนะวรรธนะ รอง ผบ.รร.รด.ศศท. เป็นประธาน การประชุมจัดผลัดฝึกภาคสนาม นศท.ชั้นปีที่ 4 - 5 ทั่วประเทศ และผลัดฝึกกระโดดร่มแบบพาราเซล นศท.ชั้นปีที่ 4 เมื่อ 12พ.ย.61 พล.ต.ไตรจักร์  นาคะไพบูลย์ ผบ.ศศท. เป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณให้กับกำลังพลที่จะครบเกษียณ อายุราชการและกำลังพลที่ได้รับอนุมัติให้ลาออกตาม โครงการฯ ณ ห้องเรียน 305 รร.รด.ศศท. เมื่อ 24 ก.ย.61
พ.อ.ศาสตรา ศรีเพ็ญ รอง ผบ.ศศท.(1) เป็นประธานการประชุมพิจารณา งบประมาณพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนและสวนสนามของ นศท. (ส่วนกลาง) ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุม บก.ศศท.เมื่อ 15พ.ย.61 พ.อ.อินทรา  กานุวงษ์ ผอ.กศ.รร.รด.ศศท. เป็นอาจารย์ สอนวิชา การกำลังสำรอง หลักสูตรผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร พิเศษ ณ บก.รร.รด.ศศท. เมื่อ 26 ต.ค.61
พ.อ.อินทรา  กานุวงษ์ ผอ.กศ.รร.รด.ศศท. เป็นประธานในพิธีมอบของที่ระลึกให้กับกำลังพลที่จะครบเกษียณ อายุราชการและกำลังพลที่ได้รับอนุมัติให้ลาออกตาม โครงการฯ ณ บก.รร.รด.ศศท. เมื่อ 27 ก.ย.61

พล.ต. ไตรจักร์ นาคะไพบูลย์ ผบ.ศศท. เป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณ ให้กับกำลังพลที่จะครบเกษียณอายุราชการ และกำลังพลที่ได้รับอนุมัติให้ลาออกจากราชการตามโครงการฯ ณ ห้องเรียน 305

รร.รด.ศศทเมื่อ 24 ก.ย.61 เวลา 1100

  

  1. กฎหมายน่ารู้
ระเบียบ,คำสั่ง, เกี่ยวกับกำลังสำรอง ระเบียบ,คำสั่ง, เกี่ยวกับสัสดี ระเบียบ,คำสั่ง, เกี่ยวกับ นศท.,ผกท.

ระเบียบ ทบ ว่าด้วยการเรียก กำลังพลสำรองเข้ารับราชการทหาร ปี 60

ระเบียบ นรด.57(online)การใช้ข้อมูลทะเบียนราษฎรฯ

ระเบียบ นรด.ว่าด้วย การรับสมัครเป็นนักศึกษาวิชาทหาร และรายงานตัวเข้าฝึกวิชาทหารปี 61

กฎกระทรวง กิจการกําลังพลสํารอง พ.ศ. 2559

ข้อบังคับ กห. ว่าด้วยการสัสดี พ.ศ.2553

ระเบียบ นรด. ว่าด้วย การเปิด - ปิดสถานศึกษาวิชาทหาร พ.ศ.2561

ข้อบังคับกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยกิจการกําลังพลสํารอง พ.ศ. 2559

คำสั่งกองทัพบก ที่ 618/2549 เรื่อง แก้ไขคำสั่ง กองทัพบกที่ 1173/2528

ะเบียบเ นรด. ว่าด้วย สิทธิและการขอใช้สิทธินักศึกษาวิชาทหาร.ศ.2561

ระเบียบกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยสิทธิประโยชน์ของกําลังพลสํารอง ปี59

คำสั่ง ทบ. ที่ 1173/2528 เรื่อง ให้คำแนะนำการปฏิบัติหน้าที่ในสายงานสัสดี

ะเบียบเ นรด. ว่าด้วย เครื่องหมายพิเศษสำหรับ ผกท.พิเศษ พ.ศ.2561

สาระสําคัญของพระราชบัญญัตกิําลงัพลสํารอง พ.ศ.2558

แก้ไขคำสั่ง ทบ.ที่ 29 และ 1173

ระเบียบ นรด. ว่าด้วย กองทุนสงเคราะห์ ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร พ.ศ.2561

พรบ.ระเบียบข้าราชการทหาร ปี 58 ฉบับที่ 10

คำสั่ง ทบ.ที่29/17 การดำเนินการเรียกและการตรวจเลือกฯ

ระเบียบ นรด. ว่าด้วย การปลูกฝังและสร้างเสริมอุดมการณ์ นศท.พ.ศ.61

พระราชบัญญัติ กําลังพลสํารอง พ.ศ. 2558

ข้อบังคับกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยการเตรียมพล พ.ศ.2515

การขึ้นทะเบียนกองประจำการผู้สำเร็จ การฝึกวิชาทหารชั้นปีที่ 3 พ.ศ.2551

อนุมัติหลักการเลื่อนยศกำลังพลสำรอง พ.ศ.2531

ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วย การดำเนินการเมื่อทหารกองหนุน เข้ารับราชการ หรือออกจากราชการ ปี 14

ระเบียบ ทบ ว่าด้วยการแต่งตั้งยศฯ พศ2538

ระเบียบ ทบ.ว่าด้วยการจัดทำบัญชีบรรจุกำลัง พ.ศ.2531

พ.ร.บ.รับราชการทหาร 2497

พระราชบัญญัติส่งเสริมการฝึกวิชาทหาร พ.ศ.2503