หลักสูตรข้าราชการกลาโหมพลเรือนชั้นสัญญาบัตร

รายวิชาทั้งหมด 
1วิชาการจัดส่วนราชการ กห.ข้อมูล
2การจัด,ภารกิจและขีดความสามารถของทหาร เหล่าต่างใน ทบ.ข้อมูล
3วิชาแบบธรรมเนียมทหารข้อมูล
4 วิชาบังคับบัญชา และความเป็นผู้นำข้อมูล
5วิชาระเบียบงานสารบรรณข้อมูล
6 วิชาการอ่านแผนที่และการใช้เข็มทิศข้อมูล
7 วิชาการติดต่อสื่อสารข้อมูล
8 วิชาอาวุธข้อมูล
9 สงครามพิเศษข้อมูล
10 วิชาการข่าวเบื้องต้น ข้อมูล
11 วิชาการพัฒนาระบอบต่อสู้เบ็ดเสร็จข้อมูล
12 วิชาการรักษาความปลอดภัยข้อมูล
13 วิชาสุขศาสตร์ส่วนบุคคลและการปฐมพยาบาลข้อมูล
14 วิชาประวัติศาสตร์สงครามข้อมูล